فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

1.5 گیگابایت/10200ت
مدت:15روزه
حجم:1.5گیگابایت
قیمت:10200تومان